Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len “pálenice”) vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu.

§ 1 V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len “kvas”).

§ 2
Prevádzkovateľ pálenice poskytuje službu pálenia destilátov pre pestovateľov len z kvasov dovezených pestovateľmi, nie zo zdrojov prevádzkovateľa.

§ 3
Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v pálenici určuje prevádzkovateľ v každom výrobnom období.

§ 4
Prevádzkovateľ pálenice prijíma kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu. Vzor žiadosti poskytne pestovateľovi prevádzkovateľ.

§ 5
Prevádzkovateľ vedie evidenciu prijatých žiadostí o výrobu destilátu a dojednáva termín výroby s pestovateľom.

§ 6
Ak príčiny na strane pestovateľa mu neumožňujú dodržať dojednaný termín výroby, je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi a dojednať nový termín výroby.

§ 7
Prevádzkovateľ, po vzájomnej dohode, umožní pestovateľovi uloženie, prípadne uskladnenie kvasov v jeho priestoroch.

§ 8
Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných nádobách alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v nádobách z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely, alebo ktoré vôňou alebo chuťou vykazujú znaky cudzích nežiadúcich a zdraviu škodlivých prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie pálenice.

§ 9
Pri preberaní kvasu, prevádzkovateľ kontroluje najmä jeho množstvo, vôňu, chuť, ako aj druh obalov, alebo či kvas nie je znehodnotený tak, že nie je vhodný na výrobu destilátu. V prípade, že prevádzkovateľ zistí nevhodnosť kvasu na výrobu destilátu, požiada pestovateľa, aby si na takýto kvas nechal vyhotoviť odborný rozbor, ak toto pestovateľ nevykoná, alebo odmietne vykonať, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne jeho spracovanie.

§ 10
Vzhľadom k tomu, že výrobné zariadenie pálenice, umožňuje vykonať destiláciu iba v určitom množstve, v našej pálenici spracujeme kvas už od 100 L. Pri nižšom množstve je pestovateľ povinný znášať to, že jeho kvas bude spracovaný s ďalším iným kvasom rovnakého druhu iného pestovateľa. Prevádzkovateľ potom nemôže ovplyvniť a teda nezodpovedá za množstvo a kvalitu vyrobeného destilátu z takto zmiešaného kvasu; vypálený destilát bude medzi týchto pestovateľov rozdelený úmerne podľa ich množstva kvasov.

§ 11
Po výrobe destilátu, je pestovateľ povinný najneskôr do desiatich dní pre neho vyrobený destilát prevziať a pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa a spotrebnú daň z liehu.

§ 12
Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane z liehu a s destilátom bude naložené v súlade so zákonom.

§ 13
Pestovateľ je povinný odobrať vyrobený destilát do svojich nádob, pretože prevádzkovateľ tieto nezabezpečuje a svojim podpisom potvrdiť prevzatie destilátu. Doporučené odobratie destilátu je do sklenených nádob, v opačnom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu uskladneného destilátu v iných nádobách, ako zo skla.

§ 14
Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vyrábaný destilát, kontrolovať jeho množstvo a stupňovitosť, ak o to výslovne požiada.

§ 15
Reklamáciu pestovateľ uplatňuje priamo na mieste v priestoroch pálenice podľa reklamačného poriadku.

§ 16
Pestovatelia sa počas výroby destilátu zdržujú v priestore na to vyhradenom, z ktorého majú možnosť sledovať postup výroby.

§ 17
Pestovatelia nemajú oprávnenie vstupovať do priestoru výrobného zariadenia svojvoľne. Ak im to prevádzkovateľ dovolí, nesmú sa dotýkať častí zariadenia z dôvodu možného úrazu, nesmú sa dotýkať colných uzáverov (plomb) a meradiel.

§ 18
Pestovatelia sú povinní rešpektovať pokyny prevádzkovateľa, alebo jeho zodpovedného zamestnanca, dodržiavať tento prevádzkový poriadok v častiach ktorý sa ich týka, inak budú musieť priestory pálenice opustiť.

§ 19
Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti práce, protipožiarne predpisy, hygienické predpisy a predpisy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

§ 20
Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní používať osobné ochranné prostriedky a príslušné pracovné predmety a pomôcky.

§ 21
Pre zamestnancov ako aj pestovateľov je zabezpečená pitná voda a sociálne zariadenie počas prevádzky pálenice.

§ 22
Pred prepravou kvasov do pálenice, je pestovateľ povinný z povrchu kvasov v nádobách odstrániť nečistoty a tak zabrániť, aby sa premiešali s kvasom. V prípade, že tieto pred prepravou odstránené nebudú, je pestovateľ povinný tieto nečistoty odstrániť po dovezení do pálenice ihneď, a po ich odstránení, v svojich nádobách odviezť z pálenice.

§ 23
Likvidáciu výpalkov zabezpečuje prevádzkovateľ v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi. Náklady na likvidáciu výpalkov sú zahrnuté v cene za poskytnutú službu.

§ 24
Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste. Každý pestovateľ, ktorý sa uchádza o službu výroby destilátu, je povinný sa oboznámiť s jeho obsahom prečítaním a v priestoroch pálenice sa nimi riadiť.

§ 25
Porušovanie tohto prevádzkovaného poriadku pestovateľmi a inými osobami, ktorí sa zdržujú v pálenici, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice a jej okolia.

§ 26
Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. februára 2012.

V Šamoríne, dňa 2. februára 2012.