Placeholder
FAKTY
Naša pálenica a liehovar disponuje najlepšími a najdrahšími destilačnými aparatúrami od najznámejších svetových výrobcov, ako napríklad Arnold Holstein Bodensee a Ulrich Kothe. Na Slovensku vlastníme tieto skvosty len my a v Českej republike dvaja renomovaní výrobcovia – Rudolf Jelínek a Distillery Žufánek. Tieto skvosty patria k absolútnej liehovarníckej špičke na svete. Keďže stoja rádovo niekoľko desiatok až stotisíc EUR aj naše produkty môžete kvalitatívne prihlásiť na súťaže ovocných destilátov. Zamestnanci našej spoločnosti sa venujú výrobe destilátov a liehovarníckemu odvetviu od roku 1975 a v roku 2011 sme sa rozhodli našu liehovarnícku činnosť rozšíriť, pod ich dohľadom, aj o službu pestovateľského pálenia súkromným osobám. Rozhodnite sa sami, ktorú pálenicu navštívite, ale myslíme si, že po návšteve u nás sa budeme stretávať aj v nasledujúcich sezónach.

Odkaz na web našich dodávateľov aparatúr: ARNOLD HOLSTEIN / KOTHE

VITAJTE!


Dovoľte, aby som Vás, pestovateľov, záhradkárov, ako aj priaznivcom najkvalitnejších destilátov,  privítal na stránke našej pestovateľskej pálenice. Tu sa dozviete všetko potrebné o tom ako postupovať pri poctivom pálení ovocia. A taktiež aj o produktoch, ktoré pochádzajú priamo z našej pálenice.

Jozef SuchÁnek
Volám sa Arnold Holstein. Vážim 2 tony a naraz spapám 500 kg kvasu, z ktorého vyrobím ušľachtilý destilát.

Jeseň 2015 je pre nás mimoriadne úspešná

Naše destiláty získali ocenenia na našej aj medzinárodnej súťaži.

Zopakovali sme úspech z minulého roka a svoju kvalitu potvrdzujeme aj v roku 2016

Naše destiláty získali ocenenia na našej aj medzinárodnej súťaži.

Čo ponúkame


V areáli pálenice GLOBAL DISTILLERY a liehovaru SAMARIA Ovocný Liehovar ponúkame nasledovné služby.

Placeholder

drvenie a odkvôstkovanie


Okrem samotného pálenia našim zákazníkom ponúkame drvenie a odkôstkovanie. Drvenie ovocia je nevyhnutné  ovocie pre zlepšenie rozmnožovania kvasiniek, aby sa zabránilo prístupu vzduchu zapríčiňujúceho plesnenie. Pri drvení a odkôstkovaní ovocia používame špičkovú rakúsku technológiu značky Voran, s hodinovou kapacitou 4 tony.


Placeholder

výrobu liehovín a destilátov


SAMARIA Ovocný Liehovar známy najmä vďaka populárnym radom Natural Product alebo KOSHER ponúka len tie najkvalitnejšie liehoviny a destiláty. Prevažnú časť výroby plánujeme orientovať na obľúbené ušľachtilé destiláty ako sú hruškovica, slivovica, marhuľovica, broskyňovica, jabĺčkovica, vínovica, dulovica, jahodovica, čerešňovica, višňovica, ale aj kiwovica či pivovica.

PRODUKTY SAMARIA
Placeholder

Riedenie kvasu upravenou vodou


Žitný ostrov je najväčším riečnym ostrovom v Európe a zároveň najväčšou zásobárňou pitnej vody strednej Európy. Kvalita tejto vody, ktorá je najmäkšou na území Slovenska, sa odzrkadľuje aj v kvalite našich výrobkov. Na dosiahnutie dokonalého výsledku vodu upravujeme jónovou receptúrou. Preto vám túto špeciálne upravenú vodu ponúkame aj pri výrobe vašej pálenky.

NOVINKA
Ponúkame službu kompletnej prípravy kvasu. Stačí len priviezť pozbierané ovocie, my ho spracujeme, pripravíme kvalitný kvas, ktorý je základom kvalitného destilátu, uložíme a necháme vykvasiť v našej špeciálnej kvasiarni a po vykvasení vypálime. Táto služba našej pálenici je už v cene!!!

cenník

Sme jediná pálenica na Slovensku, ktorá má taký počet kotlov, že vieme zaradiť váš kvas samostatne do výroby už od 100 litrov.

Starenie alkoholu

v cene

  • 40%
  • 45%
  • 50%
  • 52%
atď

objem kotla
600 l
kapacita uloženia
0 l
destilácia
od 0 l

Záruka dokonalej kvality

Nie nadarmo sa hovorí, že na dobré sa dlho čaká! Preto v našom liehovare nerobíme destiláciu na počkanie a ani nezmiešavame kvasy našich zákazníkov. Na rozdiel od ostatných výrobcov, pálenica GLOBAL DISTILLERY, vám garantuje pálenie alkoholu z vášho vlastného kvasu. Naša pálenica sa dištancuje od akýchkoľvek nekalých praktík a tým zaručuje pálenie tých najkvalitnejších destilátov.

Pomalá destilácia v našich špičkových zariadeniach vám zaručí výsledok jedinečnej kvality a chuti, ktorý doceníte nielen vy, ale aj vaši priatelia a známi.

Pozrite si naše zariadenia!

prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len “pálenice”) vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu.

§ 1 V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len “kvas”).

§ 2
Prevádzkovateľ pálenice poskytuje službu pálenia destilátov pre pestovateľov len z kvasov dovezených pestovateľmi, nie zo zdrojov prevádzkovateľa.

§ 3
Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v pálenici určuje prevádzkovateľ v každom výrobnom období.

§ 4
Prevádzkovateľ pálenice prijíma kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu. Vzor žiadosti poskytne pestovateľovi prevádzkovateľ.

§ 5
Prevádzkovateľ vedie evidenciu prijatých žiadostí o výrobu destilátu a dojednáva termín výroby s pestovateľom.

§ 6
Ak príčiny na strane pestovateľa mu neumožňujú dodržať dojednaný termín výroby, je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi a dojednať nový termín výroby.

§ 7
Prevádzkovateľ, po vzájomnej dohode, umožní pestovateľovi uloženie, prípadne uskladnenie kvasov v jeho priestoroch.

§ 8
Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných nádobách alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v nádobách z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely, alebo ktoré vôňou alebo chuťou vykazujú znaky cudzích nežiadúcich a zdraviu škodlivých prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie pálenice.

§ 9
Pri preberaní kvasu, prevádzkovateľ kontroluje najmä jeho množstvo, vôňu, chuť, ako aj druh obalov, alebo či kvas nie je znehodnotený tak, že nie je vhodný na výrobu destilátu. V prípade, že prevádzkovateľ zistí nevhodnosť kvasu na výrobu destilátu, požiada pestovateľa, aby si na takýto kvas nechal vyhotoviť odborný rozbor, ak toto pestovateľ nevykoná, alebo odmietne vykonať, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne jeho spracovanie.

§ 10
Vzhľadom k tomu, že výrobné zariadenie pálenice, umožňuje vykonať destiláciu iba v určitom množstve, v našej pálenici spracujeme kvas už od 100 L. Pri nižšom množstve je pestovateľ povinný znášať to, že jeho kvas bude spracovaný s ďalším iným kvasom rovnakého druhu iného pestovateľa. Prevádzkovateľ potom nemôže ovplyvniť a teda nezodpovedá za množstvo a kvalitu vyrobeného destilátu z takto zmiešaného kvasu; vypálený destilát bude medzi týchto pestovateľov rozdelený úmerne podľa ich množstva kvasov.

§ 11
Po výrobe destilátu, je pestovateľ povinný najneskôr do desiatich dní pre neho vyrobený destilát prevziať a pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa a spotrebnú daň z liehu.

§ 12
Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane z liehu a s destilátom bude naložené v súlade so zákonom.

§ 13
Pestovateľ je povinný odobrať vyrobený destilát do svojich nádob, pretože prevádzkovateľ tieto nezabezpečuje a svojim podpisom potvrdiť prevzatie destilátu. Doporučené odobratie destilátu je do sklenených nádob, v opačnom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu uskladneného destilátu v iných nádobách, ako zo skla.

§ 14
Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vyrábaný destilát, kontrolovať jeho množstvo a stupňovitosť, ak o to výslovne požiada.

§ 15
Reklamáciu pestovateľ uplatňuje priamo na mieste v priestoroch pálenice podľa reklamačného poriadku.

§ 16
Pestovatelia sa počas výroby destilátu zdržujú v priestore na to vyhradenom, z ktorého majú možnosť sledovať postup výroby.

§ 17
Pestovatelia nemajú oprávnenie vstupovať do priestoru výrobného zariadenia svojvoľne. Ak im to prevádzkovateľ dovolí, nesmú sa dotýkať častí zariadenia z dôvodu možného úrazu, nesmú sa dotýkať colných uzáverov (plomb) a meradiel.

§ 18
Pestovatelia sú povinní rešpektovať pokyny prevádzkovateľa, alebo jeho zodpovedného zamestnanca, dodržiavať tento prevádzkový poriadok v častiach ktorý sa ich týka, inak budú musieť priestory pálenice opustiť.

§ 19
Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti práce, protipožiarne predpisy, hygienické predpisy a predpisy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

§ 20
Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní používať osobné ochranné prostriedky a príslušné pracovné predmety a pomôcky.

§ 21
Pre zamestnancov ako aj pestovateľov je zabezpečená pitná voda a sociálne zariadenie počas prevádzky pálenice.

§ 22
Pred prepravou kvasov do pálenice, je pestovateľ povinný z povrchu kvasov v nádobách odstrániť nečistoty a tak zabrániť, aby sa premiešali s kvasom. V prípade, že tieto pred prepravou odstránené nebudú, je pestovateľ povinný tieto nečistoty odstrániť po dovezení do pálenice ihneď, a po ich odstránení, v svojich nádobách odviezť z pálenice.

§ 23
Likvidáciu výpalkov zabezpečuje prevádzkovateľ v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi. Náklady na likvidáciu výpalkov sú zahrnuté v cene za poskytnutú službu.

§ 24
Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste. Každý pestovateľ, ktorý sa uchádza o službu výroby destilátu, je povinný sa oboznámiť s jeho obsahom prečítaním a v priestoroch pálenice sa nimi riadiť.

§ 25
Porušovanie tohto prevádzkovaného poriadku pestovateľmi a inými osobami, ktorí sa zdržujú v pálenici, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice a jej okolia.

§ 26
Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. februára 2012.

V Šamoríne, dňa 2. februára 2012.

Naša spoločnosť disponuje len tými najkvalitnejšími destilačnými súpravami od renomovaných výrobcov, akými sú bezpochyby J. Hradecký – Pácov, Kothe a Arnold Holstein.


Dobrý kvas rovná sa dobrý destilát. Správnej príprave kvasu treba venovať veľkú pozornosť nakoľko je to hlavný a základný predpoklad dobrého destilátu a vyťaženosti alkoholu z Vášho kvasu. Mnohí pestovatelia majú mylný názor, že ovocie staré, nahnité sa môže zužitkovať na vypálenie pálenky a to je veľký omyl. Ak chce mať pestovateľ kvalitnú pálenku z vlastného ovocia musí naň aj obetovať dobré ovocie. Ovocie určené na kvas by malo byť zrelé čisté a bez stopiek následne ho ukladáme do čistých nádob. Tie sú buď plastové alebo nerezové. Nikdy neukladáme ovocie do železných nádob.


Kvasenie je proces, pri ktorom uniká CO2, dužina sa rozpadá. Unikajúci CO2 vynáša na povrch časť pevného ovocia, vytvára sa klobúk. Nikdy sa nesmie do kvasu zamiešať, znemožňuje prístup vzduchu do kvasu a tým aj nežiadúcim mikroorganizmom, zároveň klobúk zabraňuje odparovaniu liehu.

Výťažnosť ovocia z 100 kg kvasu: slivka – 10 litrov 50 % destilátu, čerešňa – 8 litrov 50 % destilátu, jablko a hruška – 7 litrov 50 % destilátu.


Disponujeme  aj vlastným laboratóriom a skladom na destiláty, v ktorom sú nerezové nádrže s kapacitou uloženia 25 000 litrov. Taktiež máme v sklade destilátov drevené sudy určené pre starnutie, hlavne vinného destilátu. Samozrejmosťou je aj ultrazvuková čistička o objeme 40 litrov, v ktorej dokážeme z práve vytečeného čerstvého destilátu vyrobiť za pár minút zrelú 10 ročnú pálenku.

MOTTO: „Sme veľká rodina fajnšmekrov pravých ovocných destilátov. Preto je našim mottom, aby ste sa vy, naši zákazníci, každý rok ku nám s radosťou vracali.“

– Jozef Suchánek, riaditeľ –

Pálenica


Naša pálenica má k dispozícii najmodernejšie, plnoautomatické, počítačom riadené destilačné prístroje. Objem prvého destilačného kotla je 600 litrov. Jedná sa o zariadenie s retifikačnou kolónou a katalyzátorom. Ten dohliada na priebeh destilácie a správnu teplotu v destilačnom aparáte.
Druhý destilačný prístroj má objem 1 200 litrov, pričom sa opäť jedná o destilačnú aparatúru, ktorá je vyrobená pre našu spoločnosť podľa presne špecifických požiadaviek, najmä čo sa týka sledovania správnych teplôt na každom mieste.

Vydávanie destilátov a vyskladňovacích dokladov k nim prebieha v otváracích hodinách:
Piatok od 8.00 do 16.00 alebo v sobotu od 8.00 do 10.00 hod.

Príjem kvasu a ovocia na spracovanie je v dňoch:
Pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 alebo v sobotu od 8.00 do 10.00 hod.
NEDEĽA VOĽNÝ DEŇ.

.


Placeholder
Placeholder

Liehovar


SAMARIA Ovocný Liehovar je dvorným liehovarom pálenice GLOBAL DISTILLERY. Pri výrobe liehovín a destilátov využíva, pod prísnym dohľadom majstra destilatéra, výhradne tie najkvalitnejšie suroviny. Receptúry, ktoré používame majú niekoľkoročnú tradíciu a boli inšpiráciou aj pre mnohé iné liehovary. Ich pôvod a „know how“ je spojený s lievarom LIKOS, od ktorého SAMARIA tieto tradície prevzala. Momentálne sa radíme s možnou výrobnou a skladovacou kapacitou medzi najväčší a najmodernejší ovocný liehovar na Slovensku.

Kvasiareň


V kvasiarni sme schopní súčasne skladovať 400 ton kvasu. Kanadská vzduchotechnika spolu so špeciálnym pocitovým vykurovaním zabezpečujú, aby teplota neklesla pod 15 stupňov Celzia a nevystúpila nad 20 stupňov Celzia. Lebo ako vieme pri kvasnom procese je dôležité, udržiavať konštantnú teplotu, čo zaručí najvyššiu kvalitu kvasu. Naša kvasiareň disponuje aj špeciálnymi snímačmi na únik plynu s kvasných tankov, ktoré sú špeciálne upravené pre potreby riadeného kvasenia.


Placeholder

GalériaNavštívte nás


Neváhajte a prídite sa pozrieť do našej pálenice. Náš ochotný personál Vás prevedie celým výrobným procesom a vysvetlí Vám jednotlivé procesy spracovania ovocia.

Prípadne ak máte otázky súvisiace s prípravou dobrého kvasu, neváhajte zavolať a radi poradíme!

Otváracie hodiny


Pondelok 8 00 – 16 00

Utorok 8 00 – 16 00

Streda 8 00 – 16 00

Švrtok 8 00 – 16 00

Piatok 8 00 – 16 00

*po telefonickej dohode možnosť priniesť kvas počas víkendu


Kontakt


Adresa Bratislavská cesta 39, Šamorín

Telefón +421 902 826 682

Fax +421 315 601 702

Email palimeovocie@centrum.sk

Spoločnosť GLOBAL DISTILLERY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, VLožka číslo 27802/T